ASPK, s.r.o.

   Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění  pozemních komunikací

   

    Aktuální informace

   Školení pracovníků laboratoří a seminář "Novinky v oboru silničního stavitelství a zkušebnictví 2023"   

 

Upozornění:  

V souvislosti s nově vydanou normou ČSN EN 932-5: 2012 " Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace" upozorňujeme laboratoře s odbornou způsobilostí nebo laboratoře žádající o přiznání odborné způsobilosti, které provádějí zkoušky kameniva na  požadavek, uvedený  v čl. 5.2.2.2 normy: "Kdykoliv je to možné, všechny externí kalibrace se musí provádět národně uznanými akreditovanými kalibračními laboratořemi..."  

Pro splnění tohoto požadavku stanovilo  Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací přechodné období do 1.8.2014 s tím, že pokud byla kalibrace měřidla provedena před datem 1.8.2012 laboratoři nesplňující požadavky článku 5.2.2.2 ČSN EN 932-5: 2012 bude uznávána nejpozději do 1.8.2014.  Pokud byla platnost kalibrace stanovena do data před 1.8.2014, platí toto dřívější datum. Všechny nově zadávané kalibrace po 1.8.2012 musí splňovat výše uvedený požadavek.

 

Dne 7. února 2013 vydalo Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací "Souhlas s odchylným postupem" č.j. 9/2013-120-TN/1, jímž se do 31. března 2014 povoluje při přípravě Marshallových těles postupovat podle Národní přílohy NA (informativní) "Alternativní provedení rázového zhutňovače" ČSN EN 12697-30 + A1: 2007. Podrobnosti "Souhlasu s odchylným postupem" naleznete zde.

 

 

Ve vydání TP 53 "Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací" (MD-OPK č.j. 304/03-120-RS/1) chybí str. 36. Prosíme uživatele těchto TP, aby si tuto stranu doplnili.